Gýmeš (SKUEV0131)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nitra, v katastri obce Jelenec a v okrese Zlaté Moravce, v katastri obce Kostoľany pod Tribečom.

Rozloha: 73,4069ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý, fúzač alpský, fuzáč veľký, roháč obyčajný, kunka červenobruchá a netopier obyčajný.