Gbelský les (SKUEV0904)

Poloha: Nachádza sa v okrese Senica, v katastri obcí Čáry a Kúty, a v okrese Skalica, v katastri Gbiel a obcí Brodské, Kopčany a Petrova Ves (lokalita Primoravské lúky).

Rozloha: 267,8898ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené dystrofné stojaté vody (3160), Vlhké acidofilné brezové dúbravy (9190), Lužné vŕbovotopoľové a jelšové lesy (*91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (*91I0) a druhov európskeho významu: kunka červenobruchá, pižmovec hnedý, fuzáč veľký, plocháč červený a roháč obyčajný. Územie je cenné z pohľadu výskytu lesných biotopov, mokradí, ktoré v minulosti komunikovali s riekou Moravou. Po regulácii rieky Morava, odvodnení rozsiahlej časti Gbelského lesa tu došlo k negatívnym zmenám vo vodnom režime.