Gavurky (SKUEV0201)

Poloha: Nachádza sa v okrese Zvolen, v katastri obcí Dobrá Niva a Sása.

Rozloha: 68,0351ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: kováčik fialový, fuzáč veľký, roháč obyčajný, pižmovec hnedý, kunka žltobruchá a syseľ pasienkový.