Gánovské slaniská (SKUEV0139)

Poloha: Nachádza sa v okrese Poprad, v katastri obcí Hôrka, Hozelec a Švábovce.

Rozloha: 45,505ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Dolina Gánovského potoka vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Gánovské slaniská. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340) a druhov európskeho významu: ohniváčik a netopier obyčajný.