Galamia (SKUEV0959)

Poloha: Nachádza sa v okrese Veľký Krtíš, v katastri obce Balog nad Ipľom.

Rozloha: 18,1815ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhu európskeho významu: šidielko ozdobné. Územie tvoria zachovalé mokraďové a lúčne biotopy s výskytom európsky významného druhu šidielko ozdobné.