Gajarské alúvium Moravy (SKUEV0125)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky, v katastri obcí Gajary, Malé Leváre a Veľké Leváre a v okrese Senica, v katastri obce Moravský Svätý Ján.

Rozloha: 1.243,7464ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440), Bezkolencové lúky (6410), Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch (6120), Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p.a Bidentition p.p. (3270), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: plocháč červený, modráčik krvavcový, vážka, klinovka hadia, kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, býčko, čík európsky, pĺž severný, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý, blatniak tmavý, kunka červenobruchá, mlok dunajský, bobor vodný, netopier pobrežný a uchaňa čierna.