Gachovec (SKUEV0527)

Poloha: Nachádza sa v okrese Senica, v katastri obce Borský Mikuláš.

Rozloha: 30,2377ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký a modráčik bahniskový.