Folkmarská skala (SKUEV0351)

Poloha: Nachádza sa v okrese Gelnica, v katastri obce Veľký Folkmar.

Rozloha: 136,7678ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190) a druhu európskeho významu: poniklec slovenský.