Fintické svahy (SKUEV0322)

Poloha: Nachádza sa v okrese Prešov, v katastri Veľkého Šariša a obcí Fintice, Fulianka, Kapušany, Terňa, Tulčík a Záhradné.

Rozloha: 746,5154ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd (8230), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: kosatec bezlistý uhorský, poniklec veľkokvetý, poniklec otvorený, ohniváčik veľký, spriadač kostihojový, ohniváčik, mlynárik východný a kunka žltobruchá.