Fabiánka (SKUEV0355)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rožňava, v katastri obce Silica.

Rozloha: 647,6552ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vápnomilné bukové lesy (9150), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a druhov európskeho významu: kosatec bezlistý uhorský, poniklec prostredný, poniklec veľkokvetý, poniklec otvorený, zvonovec ľaliolistý, behúnik maďarský, mlynárik východný, netopier obyčajný, rys ostrovid a vlk dravý.