Eliášovský les (SKUEV0083)

Poloha: Nachádza sa v okrese Dunajská Streda v katastri obce Nový Život (miestna časť Eliášovce).

Rozloha: 30,6422ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0) a druhu európskeho významu: vydra riečna.