Dunajské luhy (SKUEV0090)

Poloha: Nachádza sa v okrese Dunajská Streda v katastri Gabčíkova a Šamorína (mestská časť Mliečno) a obcí Baka, Bodíky, Dobrohošť, Kyselica, Sap, Rohovce a Vojka nad Dunajom.

Rozloha: 4.542,0251ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo  Hydrocharition (3150), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: hlaváč bieloplutvý, boleň dravý, hrúz bieloplutvý, hrúz Kesslerov, hrebenačka vysoká, hlavátka podunajská, hrebenačka pásavá, šabľa krivočiara, pĺž severný, býčko, lopatka dúhová, plotica lesklá, pĺž zlatistý, kolok vretenovitý, čík európsky, mlok dunajský, kunka červenobruchá, hraboš severský panónsky, vydra riečna a bobor vodný.