Dunaj (SKUEV0393)

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno, v katastri  obcí Kravany nad Dunajom a Moča a v okrese Nové Zámky, v katastri Štúrova a obcí Chľaba, Kamenica nad Hronom, Mužla a Obid.

Rozloha: 1.425,6637ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: Probaticus subrugosus, spriadač kostihojový, priadkovec trnkový, korýtko riečne, kotúľka štíhla, teodox pásavý, Dioszeghyana schmidtii, Bolbelasmus unicornis, plotica lesklá, šabľa krivočiara, hrebenačka pásavá, hlaváč bieloplutvý, kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, býčko, pĺž zlatistý, lopatka dúhová, hrúz Kesslerov, hrúz bieloplutvý, vydra riečna, syseľ pasienkový, netopier obyčajný, netopier brvitý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký.