Dukla (SKUEV0048)

Poloha: Nachádza sa v okrese Medzilaborce, v katastri obcí Čertižné a Habura, v okrese Stropkov, v katastri obce Vladiča (miestna časť Driečna) a v okrese Svidník, v katastri obcí Dlhoňa, Havranec, Kečkovce, Krajná Bystrá, Krajná Porúbka, Nižný Komárnik, Príkra, Roztoky, Šarbov, Vápeník, Vyšná Pisaná a Vyšný Komárnik.

Rozloha: 6.860,5824ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Penovcové prameniská (7220), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: hľuzovec Loeselov, spriadač kostihojový, fúzač alpský, ohniváčik veľký, bystruška potočná, mlok karpatský, kunka žltobruchá, mlok hrebenatý, netopier obyčajný, rys ostrovid, vydra riečna a vlk dravý.