Dúbrava (SKUEV0123)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky v katastri obcí Jakubov a Plavecký Štvrtok.

Rozloha: 21,2133ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Dúbrava pri Felde vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Dúbrava. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, plocháč červený, fuzáč veľký, kunka červenobruchá, netopier obyčajný a uchaňa čierna.