Dubová (SKUEV0564)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v katastri obcí Častkovce, Pobedim a Podolie a v okrese Piešťany, v katastri obce Bašovce.

Rozloha: 10,0739ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: pižmovec hnedý, hrúz bieloplutvý, lopatka dúhová a plotica lesklá.