Dubník (SKUEV0074)

Poloha: Nachádza sa v okrese Galanta, v katastri obcí Pusté Sady a Vinohrady nad Váhom a v okrese Hlohovec, v katastri obce Dvorníky.

Rozloha: 171,8507ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0) a Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0).