Dubnička (SKUEV0881)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bánovce nad Bebravou, v katastri obcí Dubnička, Horné Naštice, Uhrovec a Žitná-Radiša (miestna časť Žitná).

Rozloha: 196,1796ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (*91I0). Lesné komplexy v kontakte s poľnohospodárskou krajinou v severnej časti Nitrianskej pahorkatiny na hranici so Strážovskými vrchmi v nadmorskej výške približne 300m. Reliéf je mierne zvlnený. Vyskytujú sa tu nátržníkové dubiny, v menšej miere bučiny.