Drietomské bradlo (SKUEV0812)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trenčín, v katastri obce Drietoma.

Rozloha: 9,7964ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Porasty borievky obyčajnej (5130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá a priadkovec trnkový. Silne zarastajúce pasienky a porasty borievok nad obcou Drietoma, v priestore Ostrej hôrky, významnej z geologického hľadiska (v súvislom profile vystupujúci vrchný trias vo fácii kremencov, pieskovcov a bridlíc v Kysuckej sérii bradlového pásma).