Drieňovec (SKUEV0342)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rožňava, v katastri obcí Drnava a Kováčová.

Rozloha: 206,2039ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210) a druhov európskeho významu: poniklec veľkokvetý, roháč obyčajný, fuzáč veľký, bystruška potočná, netopier obyčajný, netopier brvitý, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký.