Drieňová (SKUEV0005)

Poloha: Nachádza sa v okrese Humenné, v katastri obcí Kamenica nad Cirochou a Kamienka.

Rozloha: 30,3015ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový, poniklec veľkokvetý, bystruška potočná, fúzač alpský, fuzáč veľký, netopier obyčajný a uchaňa čierna.