Drieňová hora (SKUEV0292)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Zámky, v katastri obce Nová Vieska.

Rozloha: 9,9757ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Xerotermné kroviny (40A0) a druhov európskeho významu: hadinec červený a poniklec veľkokvetý.