Drienčanský kras (SKUEV2366)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rimavská Sobota, v katastri obcí Budikovany, Drienčany, Hostišovce, Hrušovo (miestne časti Hrušovo a Ostrany), Potok, Slizké, Španie Pole a Teplý Vrch.

Rozloha: 1281,915ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*6210), Subpanónske travinnobylinné porasty (*6240), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180), Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0), Teplomilné submediteránne dubové lesy (*91H0), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, fuzáč alpský, roháč obyčajný, netopier čierny/uchaňa čierna, vydra riečna, rys ostrovid, netopier sťahovavý/lietavec sťahovavý, netopier veľkouchý, netopier východný/netopier ostrouchý, netopier brvitý, podkovár južný, podkovár štíhlokrídlý podkovár veľký, podkovár krpatý/podkovár malý a pimprlík bruškatý. Územie predstavuje pestrú mozaiku zachovalých lesných aj nelesných biotopov. Územie priamo nadväzuje na územie európskeho významu Drienčansky kras (SKUEV0366).