Drienčanský kras (SKUEV0366)

Poloha: Nachádza sa v okrese Revúca v katastri obce Rybník a v okrese Rimavská Sobota v katastri obcí Drienčany, Hrušovo, miestna časť Striežovce, obcí Kyjatice, Lipovec, Potok, Ratkovská Lehota, Slizké a Španie Pole.

Rozloha: 1.606,0002ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210) a druhov európskeho významu: hadinec červený, poniklec veľkokvetý, fúzač alpský, roháč obyčajný, kunka žltobruchá, vydra riečna, medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid, syseľ pasienkový, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier veľkouchý, uchaňa čierna, podkovár malý, podkovár veľký a podkovár južný.