Dravčianska stráň (SKUEV0111)

Poloha: Nachádza sa v okrese Levoča, v katastri obce Dravce.

Rozloha: 3,2907ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Stráň pri Dravciach vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Dravčianska stráň. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210).