Dolný vrch (SKUEV0341)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rožňava, v katastri obcí Hrhov a Jablonov nad Turňou.

Rozloha: 1.527,4668ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: peniažtek slovenský, poniklec veľkokvetý, rys ostrovid, vlk dravý, netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier pobrežný, uchaňa čierna, podkovár malý a podkovár veľký.