Dolný tok Tople (SKUEV0841)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trebišov, v katastri obcí Božčice a Parchovany.

Rozloha: 13,7162ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhov európskeho významu: mrena stredomorská, hrúz Kesslerov, hrúz fúzatý, lopatka dúhová, pĺž severný, pĺž vrchovský a kolok vretenovitý. Dolná časť nížinného toku, ktorý preteká otvorenou poľnohospodárskou krajinou. Predstavuje pravostranný prítok rieky Ondava, ktorá spadá do povodia rieky Bodrog. Ide o tok s vyvinutou brehovou vegetáciou bylín a drevín.