Dolný tok Ondavy (SKUEV0843)

Poloha: Nachádza sa v okrese Michalovce, v katastri obce Oborín (miestna časť Kucany) a v okrese Trebišov, v katastri obcí Brehov, Cejkov, Hraň, Sirník, Svätá Mária a Zemplín.

Rozloha: 79,2396ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhov európskeho významu: boleň dravý, hrúz bieloplutvý, hrúz Kesslerov, hrúz fúzatý, hrebenačka vysoká, hrebenačka pásavá, čík európsky, plotica lesklá, lopatka dúhová, pĺž severný, pĺž vrchovský, kolok vretenovitý a kolok veľký. Dolná časť nížinného toku nad sútokom s riekou Latorica, ktorá spadá do povodia rieky Bodrog, s vyvinutou brehovou vegetáciou bylín a drevín. Tok preteká otvorenou poľnohospodárskou krajinou, vo svojej strednej časti obchádza vulkanické kopce Sírnik a Brehov, v dolnej časti preteká cez zachovalé fragmenty lužných lesov.