Dolný tok Laborca (SKUEV0844)

Poloha: Nachádza sa v okrese Michalovce, v katastri obcí Drahňov, Ižkovce, Oborín, Veľké Raškovce a Vojany.

Rozloha: 97,3741ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany druhov európskeho významu: boleň dravý, pĺž severný, hrúz bieloplutvý, hrebenačka pásavá, hrebenačka vysoká, čík európsky, lopatka dúhová a plotica lesklá. Územie predstavuje dolný tok nížinnej rieky a mŕtvych ramien s vyvinutou brehovou vegetáciou bylín a drevín. Časť územia preteká zachovalými fragmentami lužných lesov, časť územia preteká cez mokré lúky.