Dolný tok Ipľa (SKUEV0824)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Zámky, v katastri obcí Chľaba, Leľa, Malé Kosihy a Salka

(lokalita Horný chotár).

Rozloha: 200,6613ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu: kunka červenobruchá, boleň dravý, mrena stredomorská, pĺž severný, hrúz bieloplutvý, hrebenačka vysoká, hrebenačka pásavá, čík európsky), lopatka dúhová, plotica lesklá, pĺž vrchovský, kolok vretenovitý a kolok veľký. Ipeľská niva je súčasťou geomorfologického podcelku Podunajská pahorkatina. Kvartérne fluviálne sedimenty tvoria pleistocénne a holocénne náplavy Ipľa zložené z piesčitých štrkov, pieskov a nivných humóznych hlín. Na týchto sedimentoch sa vyvinuli fluvizeme glejové a čiernice, pri pohorí Burda zasahujú k údolnej nive Ipľa hnedozeme a kambizeme. Vodné a močiarne biotopy tvoria akvatické a paludické rastlinné spoločenstvá a fytocenózy obnaženého dna. V záplavovom území rieky je podiel vegetácie akvatickej, pobrežnej drevinno-bylinnej a aluviálnych lúk približne rovnaký ako podiel lužných lesov.