Dolný tok Hrona (SKUEV0820)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Zámky, v katastri obcí Bíňa, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom a Nána.

Rozloha: 587,3242ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270), Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: kunka červenobruchá, vydra riečna, boleň dravý, mihuľa, hrúz bieloplutvý, hrúz Kesslerov, hrebenačka vysoká, hrebenačka pásavá, lopatka dúhová, plotica lesklá, pĺž vrchovský a kolok vretenovitý. Hronská niva je súčasťou geomorfologického podcelku Podunajská pahorkatina. Kvartérne aluviálne sedimenty tvoria pleistocénne a holocénne náplavy Hrona zložené zo štrkov, piesčitých štrkov, pieskov a hlinitých sedimentov. Na týchto sedimentoch sa vyvinuli predovšetkým fluvizeme, ale aj čiernice, černozeme a hnedozeme. Vodné a močiarne biotopy tvoria akvatické a paludické rastlinné spoločenstvá, tiež fytocenózy obnaženého dna. Tieto sú obklopené porastmi lužného lesa. Celkový krajinný ráz určujú zanikajúce mokraďné rastlinné spoločenstvá v dôsledku dnovej erózie spôsobujúcej pokles vodnej hladiny vodného toku a radikálneho obmedzenia laterálnej erózie. Nedostatočná riečna dynamika vytvára podmienky pre rast prechodného až tvrdého lužného lesa s výraznou inváziou alochtónnych druhov drevín.