Dolný Chlm (SKUEV0892)

Poloha: Nachádza sa v okrese Žiar nad Hronom, v katastri obce Ihráč.

Rozloha: 50,7174ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180) a druhu európskeho významu: kyjanôčka zelená a boros schneiderov. Územie je tvorené neogénnymi vulkanitmi. Prevládajú epiklastické vulkanické brekcie pyroxenických a amfibolicko-pyroxenických andezitov starších stratovulkánov z obdobia badén. Vyskytuje sa tu pôdny typ kambizemí.