Dolnovážske luhy (SKUEV0092)

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno, v katastri Komárna.

Rozloha: 208,7261ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440) a druhov európskeho významu: kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, býčko, lopatka dúhová, hrúz bieloplutvý a vydra riečna.