Dolná Zálomská (SKUEV0856)

Poloha: Nachádza sa v okrese Zvolen, v katastri Očovej.

Rozloha: 7,5351ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Horské kosné lúky (6520), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a druhu európskeho významu: zvonček hrubokoreňový. Ukážkovo manažované územie (časť kosená ručne, zvyšok mechanizovane) s mozaikou zachovalých mokraďných a mezofilných lúk s výskytom viacerých chránených druhov rastlín. Lokalita je celá obklopená lesnými porastami.