Dolná Bukovina (SKUEV0015)

Poloha: Nachádza sa v okrese Banská Štiavnica v katastri obce Svätý Anton.

Rozloha: 292,6543ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhu európskeho významu: roháč obyčajný.