Dlhý vrch (SKUEV0917)

Poloha: Nachádza sa v okrese Košice-okolie, v katastri obce Hosťovce.

Rozloha: 4,5834ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Xerotermné kroviny (*40A0), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (*6110), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Subpanónske travinnobylinné porasty (*6240), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Teplomilné submediteránne dubové lesy (*91H0) a druhu európskeho významu: rumenica turnianska. Územie je tvorené strmými vápencovými stráňami so sklonom vyše 30°, na geologickej stavbe sa podieľajú wettersteinské lagunárne vápence.