Devínske jazero (SKUEV0313)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky, v katastri Stupavy (mestská časť Mást) a obcí Borinka a Vysoká pri Morave.

Rozloha: 1.264,0664ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: ostrík močiarny, plocháč červený, modráčik krvavcový, modráčik bahniskový, ohniváčik veľký, klinovka hadia, korýtko riečne, hlaváč bieloplutvý, kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, býčko, pĺž severný, lopatka dúhová, hrúz Kesslerov, hrúz bieloplutvý, kunka červenobruchá, mlok dunajský, vydra riečna, bobor vodný a netopier obyčajný.