Devínske Alúvium Moravy (SKUEV0312)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bratislava IV v katastri mestskej časti Devínska Nová Ves.

Rozloha: 155,68ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p.a Bidentition p.p. (3270), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: korýtko riečne, plocháč červený, ohniváčik veľký, klinovka hadia, kotúľka štíhla, kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, býčko, pĺž severný, lopatka dúhová, hrúz Kesslerov, hrúz bieloplutvý, kunka červenobruchá, mlok dunajský, uchaňa čierna, netopier obyčajný, vydra riečna a  bobor vodný.