Devínska Kobyla (SKUEV0280)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bratislava IV, v katastri mestských častí Devín, Devínska Nová Ves a Dúbravka.

Rozloha: 643,0325ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Dubovo-hrabové lesy lipové (9170), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Kyslomilné bukové lesy (9110), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Dealpínske travinnobylinné porasty (6190), Xerotermné kroviny (40A0) a druhov európskeho významu: jazýčkovec jadranský, poniklec veľkokvetý, kováčik fialový, spriadač kostihojový, mlynárik východný, Dioszeghyana schmidtii, kunka červenobruchá, netopier obyčajný, netopier veľkouchý a uchaňa čierna.