Devínska hradná skala (SKUEV0800)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bratislava IV, v katastri mestskej časti Devín.

Rozloha: 4,3959ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210) a druhov európskeho významu: fuzáč veľký a klinček včasný Lumnitzerov. Územie je významnou geologickou, geomorfologickou, paleontologickou a archeologickou lokalitou.