Detviansky potok (SKUEV0400)

Poloha: Nachádza sa v okrese Detva, v katastri Detvy.

Rozloha: 73,1661ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Bezkolencové lúky (6410), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: bystruška potočná, mlok karpatský, kunka žltobruchá, vlk dravý, rys ostrovid a medveď hnedý.