Demjatské kopce (SKUEV0323)

Poloha: Nachádza sa v okrese Prešov, v katastri obcí Demjata a Veľký Slivník.

Rozloha: 8,675ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Porasty borievky obyčajnej (5130), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albi (6110) a druhov európskeho významu: hadinec červený, poniklec veľkokvetý, kunka žltobruchá a netopier obyčajný.