Demänovská slatina (SKUEV0061)

Poloha: Nachádza sa v okrese Liptovský Mikuláš, v katastri Liptovského Mikuláša (mestská časť Demänová).

Rozloha: 1,6665ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov európskeho významu: modráčik krvavcový a kunka žltobruchá.