Dedinská hora (SKUEV0261)

Poloha: Nachádza sa v okrese Veľký Krtíš, v katastri obce Muľa.

Rozloha: 132,7342ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhu európskeho významu: roháč obyčajný.