Dechtárske vinice (SKUEV0359)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rimavská Sobota, v katastri obce Gemerské Dechtáre.

Rozloha: 55,1799ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Porasty borievky obyčajnej (5130), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, fuzáč veľký a ohniváčik veľký.