Daňová (SKUEV0211)

Poloha: Nachádza sa v okrese Medzilaborce, v katastri Medzilaboriec (mestské časti Medzilaborce a Vydraň) a obce Kalinov.

Rozloha: 898,4802ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo pod názvom Danova vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Daňová. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: bystruška Zawadského, fúzač alpský, medveď hnedý, rys ostrovid, vlk dravý, uchaňa čierna, netopier obyčajný a podkovár malý.