Člnok (SKUEV0874)

Poloha: Nachádza sa v okrese Zlaté Moravce, v katastri obcí Hosťovce, Lovce, Mankovce, Zlatno a Žikava.

Rozloha: 476,7867ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (*6230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0), Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (*91I0), Dubovocerové lesy (91M0) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, netopier obyčajný a podkovár krpatý/podkovár malý. Prevažne lesné komplexy na juhovýchodnom okraji pohoria Tribeč v nadmorskej výške približne 300m. Geologicky je územie tvorené silikátovými horninami, predovšetkým spodnotriasovými kremencami a granodioritmi jadra pohoria. Lesné porasty predstavujú predovšetkým dubovo-cerové lesy, teplomilné dubiny a panónske dubohrabové lesy, na najextrémnejších stanovištiach kremencovej hôrky Člnok sa vyskytujú kyslomilné dubiny. Miestami vystupujú na povrch aj kremencové skaly a vytvárajú typický reliéf kozieho chrbta. Nelesné biotopy sa vyskytujú v malej miere a predstavujú ich mezofilné kosné lúky a psicové porasty na silikátovom substráte. Popri potokoch sa vyskytujú líniové brehové porasty lužných lesov.