Čiližské močiare (SKUEV0227)

Poloha: Nachádza sa v okrese Dunajská Streda, v katastri Gabčíkova a obcí Boheľov, Padáň, Pataš a Vrakúň.

Rozloha: 69,7992ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: býčko, čík európsky, pĺž severný, lopatka dúhová, blatniak tmavý, hrúz bieloplutvý a vydra riečna.