Ciglát (SKUEV0166)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky, v katastri obce Závod a v okrese Senica, v katastri obce Moravský Svätý Ján.

Rozloha: 175,7133ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo  Hydrocharition (3150), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) a druhov európskeho významu: plocháč červený, vážka, kolok vretenovitý, čík európsky, pĺž severný, lopatka dúhová, mlok dunajský, kunka červenobruchá a bobor vodný.