Čierny hrad (SKUEV0875)

Poloha: Nachádza sa v okrese Levice, v katastri obce Plášťovce.

Rozloha: 101,0859ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Xerotermné kroviny (*40A0), Subpanónske travinnobylinné porasty (*6240), Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0), Teplomilné submediteránne dubové lesy (*91H0) a druhov európskeho významu: podkovár krpatý/podkovár malý, hadinec červený a poniklec veľkokvetý. Územie zahŕňa prevažne zalesnené svahy s ostrovčekmi nelesnej xerotermnej vegetácie na južnom okraji Krupinskej planiny nad údolím rieky Krupinica v nadmorských výškach 150-280m. Geologické podložie tvoria vulkanické zlepence. Väčšina územia je porastená teplomilnými dubovými lesmi, panónskymi dubohrabinami, ostrovy nelesnej vegetácie sa vyskytujú prevažne na južne a juhovýchodne orientovaných svahoch a tvorí ich mozaika pionierskej vegetácie a vegetácia kavyľových stepí.